-->

ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋ ਸਿਖਿਆ


1. ਅੱਜ ਮੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਲਗਾ |

ਅੱਜ ਮੈ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਜਬ ਫੋਨ ਚਲਾਨ ਲਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਫਿਰ ਹਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲਿਤਾ 10 ਕਿਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚਕਲਾ , ਬੇਲਣਾ ਲਿਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਫਤਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈ 8 ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ  ਸੀ।

2. ਅੱਜ ਮੈਂ  ਰੋਟੀ ਬਰਾਂਉਂਣਾ ਸਿਖਿਆ ਹੈ | 

ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਰੋਟੀ ਬਨਾਨਾ ਸਿਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮੈ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੁਟੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈ ਰਾਤੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈ ਲੈਟ ਉਠਿਆ ਸੀ

3. ਮੈ ਅੱਜ ਸਰ ਦੀ ਗਲਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 

ਮੈ ਅੱਜ ਸਰ ਦੀ ਗਲਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਬੈਡ ਥਲੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਆਏ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਗੇ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਬੈਡ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈ ਪਕੜਾਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਜਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਮੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਅੱਜ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਡਾਕ੍ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਟਵਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾ ਡਾਕ੍ਟਰ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ  ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ

4. ਮੈ ਅੱਜ ਹੈਲਮੇਟ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ

ਮੈ ਅੱਜ ਹੈਲਮੇਟ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਗੁਮਾ ਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਵੈਰਬੈਂਕ ਲਿਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈ ਲੈਟ ਉਠਿਆ ਸੀ ਮੈ ਅੱਜ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈ ਲੈਟ ਉਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15-15 ਦੀਨਾ ਬਾਦ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂਨੇ ਖਾ ਹਾਂ ਸਰ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈ ਉਥੋਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈ 1:30 ਘੰਟਾ ਖੇਡਿਆ ਫਿਰ ਮੈ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈ ਬਚਿਆ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਖੇਡਿਆ ਫਿਰ ਮੈ ਲੇਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਾ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆ

5. ਮੈ ਅੱਜ ਗੇਮ ਖੇਡਣ  ਦੀ  ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ | 

ਮੈ ਅੱਜ ਗੇਮ ਖੇਡਿਆ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦਸਿਆ ਮੈ ਡੈਡੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਮੈ ਲੇਟ ਉਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। 

No comments

Powered by Blogger.