ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਵਿਧਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਪਿਆਰੇ ਸਾਥਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਕਾਮਰਸ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਣਿਜ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥਿਆ ਨੂੰ ...

ਪਿਆਰੇ ਸਾਥਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਕਾਮਰਸ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਣਿਜ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਇਏ ਇਹੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸਚੀ
 ਸ਼ਰਦਾਜਲੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ਅਜ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਮਣੇ ਇਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾ ਹਸੰਤਾਤਰਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਆਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੁਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਵਿ ਇਕ ਪਰੋਡਕਟ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤੋ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਕੀਲ , ਗਿਆਨ , ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਿਆ , ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜਾ ਦਾ ਵਖ ਵਖ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਾ ਵਖ ਵਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਜੀ ਤਕਨੀਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਜ ਕਲ ਪ੍ਰਸਿਧ ਨਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਣਿਜੀਕਰਣ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ , ਇੰਜਿਨਿਰਿੰਗ ਲਾਇਨ ਹੋਵੇ , ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਡਵਾਸ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਜੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਹਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਜ ਕਲ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾ ਦੁਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਝੇਂਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਦੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਦੋਵੇ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਤੋ ਲਾਭ ਜਾ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡਦੀਆ ਹਨ ।

ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆ ਵਿਧਿਆ

1. ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣੀ

ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਪੇਂਟੈਟ ਤਕਨੀਕ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਅਪਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਸਿਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੀਆ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਖਰਚ ਵਿ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ।

2. ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੋਤੇ

ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤਮਾਲ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਗਗੁਲ ਅਰਥ ਕੋਲ ਇਕ ਫਰੀ ਸੋਫਵਿਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਸੋਫਟਵਿਅਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਡਵਾਸ ਹੈ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਓਨਲਾਇਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ

3. ਮਸ਼ੀਨਾ ਤੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੋਤਾ

ਇਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਯੰਤਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮਸ਼ੀਨ ਅਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

4. ਜਟੀਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆ ਜਟੀਲ ਤਕਨੀਕਾ ਆ ਜਾਦੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਮਹਾਰਾ ਦੀਆ ਸੇਵਾਵਾ ਲਈ ਜਾਦੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਡੀਜਾਈਨ , ਬਣਾਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਸਮਰ ਤੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਦੇ ਹਨ ।

COMMENTS

http://www.krantikari.org/2017/07/krantikari-ram-parsad-bismil-biography-in-hindi.html
Name

100 ਰੁਪਏ,4,accounting,3,advertisement,2,anaam,2,baba farid,1,corruption,1,cpm,1,education,5,Email or sms,2,feature,2,goat farming,1,guide,1,Gurdwara,2,gurmuki,1,guru nanak dev ji,2,health,1,host,1,infographics,2,internet,7,investment,6,japji sahib,1,lafzan da pul,1,laugh,1,maths,1,mba,1,music,3,nasa,1,punjabi language,2,punjabi site,1,real estate,1,sex,2,sky,1,sms,1,Software,8,song,2,space,1,technology,11,video,4,website,1,ਅਜਾਦੀ,2,ਅਨਾਮ,1,ਐਸ ਐਮ ਐਸ,1,ਐਹਕਾਂਰ,1,ਐਮ. ਬੀ. ਏ .,1,ਇਹਸਾਸ,1,ਇਕ,1,ਇਕ ਕਰੋੜ,2,ਇੰਟਰਨੈੱਟ,4,ਇਮਾਨਦਾਰੀ,3,ਸੰਗੀਤ,3,ਸਚ,2,ਸੰਪਤੀ,3,ਸ਼ਰਾਬ,1,ਸਲਾਹ,6,ਸਾਇਟ,4,ਸਿਹਤ,9,ਸਿਖਿਆ,13,ਸਿੱਖਿਆ,20,ਸਿਟੀਬੈਂਕ,1,ਸੁਰਖਿਆ,2,ਸੈਕਸ,9,ਸੋਫਟਵੇਯਰ,6,ਕਪੜੇ,1,ਕੰਪਿਉਟਰ,9,ਕਮਾਈ,3,ਕਰੋਧ,3,ਕਾਮਵਾਸਨਾ,1,ਕਿਵੇਂ,2,ਖਰਚ,2,ਖੋਜ,1,ਖੋਜ ਇੰਜਨ,1,ਗੱਲਤੀ,3,ਗਿਆਨ,8,ਗੀਤ,3,ਗੁਗਲ,7,ਗੁਗਲ ਅਰਥ,1,ਗੁਰੂ,1,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ,2,ਗੁਰੂਦਆਰਾ,2,ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ,1,ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ,1,ਗੂਗਲ,3,ਗੂਗਲ ਅਰਥ,1,ਘੜੀ,1,ਘਾਟਾ,1,ਚੰਡੀਗੜ,1,ਚੀਨ,1,ਚੋਰ,1,ਚੋਰੀ,1,ਟਕਨੀਕ,4,ਤਕਨੀਕ,7,ਤਿਉਹਾਰ,1,ਦੁੱਖ,2,ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ,2,ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ,1,ਧੰਨ,7,ਧਰਮ,4,ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ,2,ਪੰਜਾਬ,4,ਪੰਜਾਬੀ,51,ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ),6,ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਇਪਿੰਗ,3,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸੀ,2,ਪਟਿਆਲਾ,2,ਪਰਦੁਸ਼ਣ,1,ਪੜਾਈ,11,ਪਾਕਿਸਤਾਨ,1,ਫਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭ,1,ਬਕਰੀ,1,ਬਰਮਗਿਆਨੀ,4,ਬਰਮਚਾਰਿਆ,2,ਬਰਮਚਾਰੀ,1,ਬਲਾਗ,3,ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ,2,ਬਲੋਗ,4,ਭਗਤ ਸਿੰਘ,1,ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ,1,ਭਾਸ਼ਾ,2,ਭਾਰਤ,3,ਭੋਜਨ,1,ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ,1,ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ,1,ਮਨ,3,ਮਨ ਪੰਸਦ,4,ਮਾਇਆ,3,ਮੇਰਾ,1,ਮੋਹ,1,ਮੋਬਾਇਲ,2,ਯੂਐਸਏ,2,ਰਸੀਦ,2,ਰਿਸ਼ਵਤ,1,ਲਫਜਾ ਦੇ ਪੁਲ,1,ਲਾਭ,4,ਲਾਲਚ,1,ਲੇਖ,17,ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ,1,ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ,1,ਲੇਖਾਂਕਣ,4,ਲੇਖਾਵਿਧੀ,2,ਲੋਭ,3,ਵਪਾਰ,22,ਵਾਤਾਵਰਣ,1,ਵਿਚਾਰ,21,ਵਿਡਿਉ,1,ਵਿਤ,3,ਵਿਦਿਆਰਥੀ,3,ਵੈਬ,3,ਵੈਬਸਾਇਟ,6,
ltr
item
ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ): ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਵਿਧਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਵਿਧਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ )
https://punjabi.svtuition.com/2009/11/blog-post_07.html
https://punjabi.svtuition.com/
https://punjabi.svtuition.com/
https://punjabi.svtuition.com/2009/11/blog-post_07.html
true
4484984108548563420
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy