-->

ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਜਾਰ ਦਾ ਅਨੂਭਵ

ਜਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁਖ ਬਾਜਾਰ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੂਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਝਾ ਕਰਨਾ ਚਹਾਉਦਾ ਹਾਂ ।

1. ਜਦੋ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਜੂ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਉਧਾਰ ਲੈਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਥੋੜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਕਮੈਨਟ

ਭਾਈ ਝੂਠ ਤਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ

2. ਇਕ ਬਲਦ ਵਿਚਾਰਾ ਜਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵਲ ਤਕੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਕਮੈਨਟ

ਅਜ ਕਲ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਦੁਖ ਕੋ ਨਹੀ ਸੁਣਦਾ । ਕਿਉਕਿ, ਸੋ ਵਿਚੋ ਅਸੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆ ਦਯਾ ਭਾਵਨਾਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਇਆ ਹਨ ।

3. ਇਕ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਨਾ ਰੇੜੀ ਤੋ ਸਮੋਸੇ ਵੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲਗਿਆ

ਕਮੈਨਟ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਾਇਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਸਮੋਸੇ ਵਿਚਦਾ ਤਾ ਕਦੇ ਇਸ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ

No comments

Powered by Blogger.