-->

ਹੁਣ ਗੁਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਟੂਲ ਤੋ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖੋ

ਗੁਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਟੁਲ ਨੇ ਤਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੁਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟੁਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸਟੈਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਖ ਲਵੋ
1. ਅਪਣਾ ਜੀਮੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਗਲ ਆਕੁਉਂਟ ਨੂੰ ਓਨ ਰਖੋ
2. ਗੁਗਲ ਸਰਚ ਇਜਨ ਖੋਲੋ
3. ਗੁਗਲ ਟਰਾਸਲੇਟਰ ਟੁਲ ਤੇ ਕਲੀਕ ਕਰੋ
4. ਬਾਕਿ ਮੇਰਾ ਹੇਟ ਯੁ ਟਯੁਬ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵਿਡਿਉ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖ ਜਾਉ ਜੀ ।

1 comment:

Powered by Blogger.