-->

ਬੈਂਕ ਫਾਇਨਾਨਸ

ਬੈਂਕ ਫਾਇਨਾਨਸ ਦਾ ਅਰਥ

ਬੈਂਕ ਫਾਇਨਾਨਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ । ਬੈਂਕ ਫਾਇਨਾਨਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋ ਵਧ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਫਾਇਨਾਨਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਜਰਿਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਫਾਇਨਾਨਸ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘਟ ਤੋ ਘਟ ਰੇਟ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਤੋ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਕ ਫਾਇਨੈਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਏਕਾਉੰਟ ਮਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਕੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਫਾਇਨਾਨਸ

ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੇ ਹਨ । ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜਾ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ । ਕਰਜਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਾਲੂ ਪੁੰਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਚਿਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲੂ ਸੰਪਤੀ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਲ ਇਕਯੁਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 25 ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋ ਕਰਜਾ 75 ਪਰਸੈਂਟ ਕਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

No comments

Powered by Blogger.