-->

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ) ਮੁਫਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੇਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ - ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ,

ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਬਲੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ) ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਤੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਇਮੇਲ ਵਿਚ ਪੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਅਪਣੀ ਇਮੇਲ ਆਈ . ਡੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੋਕਾ ਦਿਤਾ । ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਲ ਹਾਲੇ Unverified ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੇਲ ਵਿਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਤੇ ਕਲੀਕ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਉਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ਬਲੋਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਗਲ ਅਪਣੀ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਮੇਲ ਡੀਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾ ਤੁਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਫੋਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ vinod@svtuition.org ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ । ਇਕ ਗਲ ਯਾਦ ਰਖੋ ਕਿ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੋ ਕੋਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਲੈਦੇਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲੀਕ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਲ ਫੇਜਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਰਵਾਗੇਂ

ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਮੇਲ ਤੇ ਕਲੀਕ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਇਡ ਕਰੋ


ਬਾਕੀ ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ

ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ( ਲੇਖਕ )

ਹੁਣ ਤਕ  ਅਨਵੈਰਿਫਡ ਇਮੇਲ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ


No comments

Powered by Blogger.