ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ

ਬਚਤ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਰਖਣਾ ਤਾਂ ਓਖੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਬਚਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ...

ਬਚਤ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਰਖਣਾ ਤਾਂ ਓਖੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਬਚਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਚਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਤਤਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਜਿਨੇਂ ਪਰੋਵਿਜਨ ਤੇ ਰੀਜਰਵ ਬਣਾਏ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜਰੂਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵੇਰੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਦਾਂ ਜਦੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਓਖੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰਨ ਇਕ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋ ਤੁਸੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਉ ਕਿਉਕਿ ਅਜਕਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੂਗ ਵਿਚ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋ ਓਖਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਅਪਣੇ ਮੁਲਧਨ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏ । ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਅਪਣੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਧੰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਹਿਕਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਘਟ ਧੰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਇਕ ਮਹਿਨੇ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜੀਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਭਵਿਖ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ 5 % ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਅਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾ ਵੇਰਵਾ ਬਣਾਉ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਇਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੋਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿਸਾ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆ ਆਮ ਉਦਾਹਣਾਂ

1.ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਲਗ ਕਾਰਾਂ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਤਸੀ ਇਕ ਕਾਰ ਦੇ ਇਸਮਾਲ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

2. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਟਰਨੈਟ ਚੰਗੀ ਸਪਿਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਬਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫਜੁਲਖਰਚੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

3. ਕੀ ਤੁਸੀ ਬਾਹਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੋਕਿਨ ਹੋ । ਇਸ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਖੋ ਕਿ ਬਚਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਉਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਅਮਦਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੀਜੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਸੇਵਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ ।

COMMENTS

http://www.krantikari.org/2017/07/krantikari-ram-parsad-bismil-biography-in-hindi.html
Name

100 ਰੁਪਏ,4,accounting,3,advertisement,2,anaam,2,baba farid,1,corruption,1,cpm,1,education,5,Email or sms,2,feature,2,goat farming,1,guide,1,Gurdwara,2,gurmuki,1,guru nanak dev ji,2,health,1,host,1,infographics,2,internet,7,investment,6,japji sahib,1,lafzan da pul,1,laugh,1,maths,1,mba,1,music,3,nasa,1,punjabi language,2,punjabi site,1,real estate,1,sex,2,sky,1,sms,1,Software,8,song,2,space,1,technology,11,video,4,website,1,ਅਜਾਦੀ,2,ਅਨਾਮ,1,ਐਸ ਐਮ ਐਸ,1,ਐਹਕਾਂਰ,1,ਐਮ. ਬੀ. ਏ .,1,ਇਹਸਾਸ,1,ਇਕ,1,ਇਕ ਕਰੋੜ,2,ਇੰਟਰਨੈੱਟ,4,ਇਮਾਨਦਾਰੀ,3,ਸੰਗੀਤ,3,ਸਚ,2,ਸੰਪਤੀ,3,ਸ਼ਰਾਬ,1,ਸਲਾਹ,6,ਸਾਇਟ,4,ਸਿਹਤ,9,ਸਿਖਿਆ,13,ਸਿੱਖਿਆ,20,ਸਿਟੀਬੈਂਕ,1,ਸੁਰਖਿਆ,2,ਸੈਕਸ,9,ਸੋਫਟਵੇਯਰ,6,ਕਪੜੇ,1,ਕੰਪਿਉਟਰ,9,ਕਮਾਈ,3,ਕਰੋਧ,3,ਕਾਮਵਾਸਨਾ,1,ਕਿਵੇਂ,2,ਖਰਚ,2,ਖੋਜ,1,ਖੋਜ ਇੰਜਨ,1,ਗੱਲਤੀ,3,ਗਿਆਨ,8,ਗੀਤ,3,ਗੁਗਲ,7,ਗੁਗਲ ਅਰਥ,1,ਗੁਰੂ,1,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ,2,ਗੁਰੂਦਆਰਾ,2,ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ,1,ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ,1,ਗੂਗਲ,3,ਗੂਗਲ ਅਰਥ,1,ਘੜੀ,1,ਘਾਟਾ,1,ਚੰਡੀਗੜ,1,ਚੀਨ,1,ਚੋਰ,1,ਚੋਰੀ,1,ਟਕਨੀਕ,4,ਤਕਨੀਕ,7,ਤਿਉਹਾਰ,1,ਦੁੱਖ,2,ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ,2,ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ,1,ਧੰਨ,7,ਧਰਮ,4,ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ,2,ਪੰਜਾਬ,4,ਪੰਜਾਬੀ,51,ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ),6,ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਇਪਿੰਗ,3,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸੀ,2,ਪਟਿਆਲਾ,2,ਪਰਦੁਸ਼ਣ,1,ਪੜਾਈ,11,ਪਾਕਿਸਤਾਨ,1,ਫਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭ,1,ਬਕਰੀ,1,ਬਰਮਗਿਆਨੀ,4,ਬਰਮਚਾਰਿਆ,2,ਬਰਮਚਾਰੀ,1,ਬਲਾਗ,3,ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ,2,ਬਲੋਗ,4,ਭਗਤ ਸਿੰਘ,1,ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ,1,ਭਾਸ਼ਾ,2,ਭਾਰਤ,3,ਭੋਜਨ,1,ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ,1,ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ,1,ਮਨ,3,ਮਨ ਪੰਸਦ,4,ਮਾਇਆ,3,ਮੇਰਾ,1,ਮੋਹ,1,ਮੋਬਾਇਲ,2,ਯੂਐਸਏ,2,ਰਸੀਦ,2,ਰਿਸ਼ਵਤ,1,ਲਫਜਾ ਦੇ ਪੁਲ,1,ਲਾਭ,4,ਲਾਲਚ,1,ਲੇਖ,17,ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ,1,ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ,1,ਲੇਖਾਂਕਣ,4,ਲੇਖਾਵਿਧੀ,2,ਲੋਭ,3,ਵਪਾਰ,22,ਵਾਤਾਵਰਣ,1,ਵਿਚਾਰ,21,ਵਿਡਿਉ,1,ਵਿਤ,3,ਵਿਦਿਆਰਥੀ,3,ਵੈਬ,3,ਵੈਬਸਾਇਟ,6,
ltr
item
ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ): ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ
ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ
ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ )
https://punjabi.svtuition.com/2010/01/blog-post_19.html
https://punjabi.svtuition.com/
https://punjabi.svtuition.com/
https://punjabi.svtuition.com/2010/01/blog-post_19.html
true
4484984108548563420
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy