-->

ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ , ਇਹ ਹੈ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ

ਫੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਧੰਨ  ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲਗ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਖੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵਿਤ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕੀ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ


ਸਧਾਰਣ ਰੁਪ ਵਿਚ ਜਦੋ ਅਸੀ ਫੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਫੰਡ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਫੰਡ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਕਦ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪਟਿਲ ਵੀ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।


ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਜਿਵੇ ਮੁਉਚਵਲ ਫੰਡ ( mutual fund )  ਜਾਂ ਹੈਜ ਫੰਡ ( hedge fund )  ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

No comments

Powered by Blogger.