-->

ਹੁਣ ਯੁਟਯੁਬ ਦੇ ਵਿਡਿਉ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਚਲਾਉ

ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇਨਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿਡਿਉ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੋਫਟਵਿਯਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਟੋਟਲ ਵਿਡਿਉ ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ ਨੂੰ ਇਨਟਰਨੈਟ ਤੋ ਡਾਉਨ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 


ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਮਪੁਟਰ ਵਿਚ ਇਨਸਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਹਰ ਤਰਾ ਦੇ ਇਨਟਰਨੈਟ ਨੂੰ 3 ਜੀ ਬੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਡਿਉ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਕਿ ਜਦੋ ਤੁਸੀ ਟੋਟਲ ਵਿਡਿਉ ਕਨਵਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਨਉ ਟਾਸਕ ਨਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਵਿਡਿਉ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ 3ਜੀਬੀ ਜਾ ਜਿਸ ਤਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀ ਵਿਡਿਉ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਨਵਰਟ ਨਾਉ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮਪਿਉਟ ਵਿਚੋ ਵਿਡਿਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

No comments

Powered by Blogger.