-->

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਓਨਲਾਇਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋ ਮਸ਼ਹੁਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਿਯੁਯਾਰ ਟਾਇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਓਨਲਾਇਨ ਪੇਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਲੇਖਕ ਅਪਣਿਆ ਕੰਮੈਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਪਰਿੰਟ ਮਿਡਿਆ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਸਨ 1851 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਜ ਅਮਰਿਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵਡਾ ਅਖਬਾਰ ਮਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਦਾ ਨਿਉ ਯਾਯਰ ਟਾਇਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋ 18 ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਕਢ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਐਰਥੂਰ ਓਚੀਸ ਸੁਤਜਬਰਜਰ ਜੇਆਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 1896 ਤੋ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਨਿਯੁਯਾਰਕ ਟਾਇਮਸ ਯੁਐਸ ਟੁਡੇ ਤੇ ਵਾਲ ਸਟਰਿਟ ਜਰਨਲ ਚੋ ਬਆਦ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆ 1451233 ਕਾਪਿਆ ਵਿਕਦੀਆ ਹਨ ਨਿਯੁਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਨਿਯੁਯਾਰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 16 ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਯੁਰੋ ਹਨ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਵਿਚ 11 ਤੇ 26 ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਨ
1996 ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਓਨਲਾਇਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਟੋਪ ਰੈੰਕ ਵਿਚ ਹੈ ਵੈਬਸਾਇਟ ਨੂੰ 555 ਮਿਲਿਅਨ ਪੇਜਵਿਉਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 146 ਮਿਲਿਅਨ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਇਨਾ ਵਿਚ ਜੋ ਰੋਜਾਨਾ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਹਨ ਉਨਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 20 ਮਿਲਿਅਨ ਤੋ ਵਧ ਹੈ ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਡਿਓ ਗੇਮ ਵਿ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਫਰੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 350 ਦੇ ਕਰਿਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿੰਟਡ ਕੀਮਤ 2 ਡਾਲਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਇਟ http://www.nytimes.com/

No comments

Powered by Blogger.