-->

ਹੁਣ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਪਰੋਟਕਟਡ ਫਿਡ ਨੂੰ ਗੁਗਲ ਰਿਡਰ ਵਿਚ ਪੜੋ

ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੀਆ ਮੁਖ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰਾਇਵੇਟ ਫੇਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਵੈਸੇ ਗੁਗਲ ਰਿਡਰ ਵਿਚ ਉਹੀ ਹੀ ਫਿਡ ਪੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੁਜਰ ਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਵੇ

ਗੁਗਲ ਰਿਡਰ ਤੇ ਪਰਾਇਵੇਡ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਫਿਡ

ਗੁਗਲ ਰਿਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫਿਡ ਪੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਚਾਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀ ਹੁਣੀ ਅਜਿਹਾ ਫਿਡਾ ਦੀਆ ਮਖ ਖਬਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾ ਕੇ


http://user:password@abc.com/rss-feedਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਫਿਡ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ

ਜਿਵੇ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਦੀ ਫਿਡ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਪੜ ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਫਿਡਬਰਨਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਫਿਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਟਵਿਡਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫਿਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੂਸਾਰ ਯੁਜਰ ਨੇਮ ਚੇਜ ਕਰੋ

ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਫਿਡਬਰਨਰ ਦੀ ਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਕੇ ਜੋ ਕੇ ਜੀਮੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੇ ਬਣੇ ਯੁਜਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਗੇ ਇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇਟ ਦੀਆ ਪਰਾਇਵੇਟ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਹੇਠਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਇਕ ਅਡਵਾਸ ਹੈਕ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ ਬਣਾਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤੋ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
Make Private Feeds Public with feedburner

No comments

Powered by Blogger.