-->

2010 ਨਵੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ) ਦਾ ਤੋਫਾ - ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਮੁਖ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ


ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਕੀ ਤੋਫਾ ਦਇਏ । ਪਰ ਅਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਣਾ ਜਿਹਾ ਤੋਫਾ ਦੇਣ ਲਗਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰਅੰਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖ ਪੰਨੇ ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਥਮਨੇਲ ਪਿਕੰਚਰ ਨਾਲ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਸਦ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ read more ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਪੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਡ ਸਾਇਟ ਤੇ ਚੇਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪਰ ਖੈਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਫਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ।


ਬਾਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2010 ਦੀ ਐਡਵਾਸ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਰਬ ਕਰੇ
  1. ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਿਆ ਦੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ।

  2. ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਵੇ ।

  3. ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋ ਕਾਮ , ਕਰੋਧ , ਲੋਭ ਤੇ ਅਹਿੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰਿਆ ਦੁਰ ਹੋ ਜਾਣ ।

  4. ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਜਦਿਕੀ ਤੋ ਜੋੜੇ ।

  5. ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਇਨੀ ਜਿਆਦਾ ਤਰਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ

1 comment:

  1. ਵਧੀਆ ਹੈ ਦੋਸਤ ਲੱਗੇ ਰਹੋ!!! ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇ।

    ReplyDelete

Powered by Blogger.