ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰ ਨੂੰ Email or sms ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ

ਜਦੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਦਫਤਰ ਤੋ ਘਰ ਆਉਦੇ ਹੋ ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੁਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਕਿ ਰਖੋ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿ...

ਜਦੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਦਫਤਰ ਤੋ ਘਰ ਆਉਦੇ ਹੋ ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੁਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਕਿ ਰਖੋ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੁਰੀ ਤੇ ਗੁਪਤ ਖਾਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁਲ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੈਨ ਡਰਾਇਵ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਰਾ ਲੈਣ ਇਸ ਲਈ ਅਜ ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕ ਦਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਪਿਉਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਕ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ tweetmypc ਤੋ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੀ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਿ ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋ ਕੰਪਿਉਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਦਾ ਇਨਸਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੰਪਿਉਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੁਰਤ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾ ਤੋ ਟਵਿਟਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੈ

ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਉਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾ ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਦੇ ਇਸ ਪਤੇ http://twitter.com/ ਤੇ ਬਣਾਉ

ਦੁਜਾ ਸਟੈਪ

tweetmypc ਤੇ ਜਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਉਨਲੋਡ tweetmypc ਦੇਖੋ ਗੇ ਤੇ ਇਸ ਡਾਉਨਲੋਡ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੰਪਿਉਟ ਤੇ ਇਨਸਾਲ ਕਰੋ ਜੀ

ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ

ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਜਦੋ ਵਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰ ਨੂੰ shutdown or logoff ਭੁਲ ਜਾਉ ਤਾ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰ ਤੋ ਜੋ ਕਿ ਇਨਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ twitter account ਤੇ ਜਾਉ ਤੇ ਜਿਵੇ ਮੈ ਇਸ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਨਵੀ ਪੋਸਟ ਲਿਖਦਾ ਹਾ ਇਸੇ ਤਰਾ ਤੁਸੀ twitter ਤੇ shutdown or logoff ਲਿਖ ਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਪਿਉਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
By SMS: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ US, UK, Canada, India, Germany, Sweden or New Zeleand, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ shutdown or logoff ਦਾ SMS ਮੇਬਾਇਲ ਤੋ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ
US: 40404
Canada: 21212
UK short code: 86444
New! New Zealand short code: 8987
Germany: +49 17 6888 50505
Sweden: +46 737 494222
India: 5566511 (note: this short code is still in beta, so if you can't use it, try our international number below.)
All other countries: +44 762 4801423
ਇਸ ਦੀ ਪੁਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਪੜੋ ਜੀ

ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਨਟਰੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਪਿਉਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ

COMMENTS

http://www.krantikari.org/2017/07/krantikari-ram-parsad-bismil-biography-in-hindi.html
Name

100 ਰੁਪਏ,4,accounting,3,advertisement,2,anaam,2,baba farid,1,corruption,1,cpm,1,education,5,Email or sms,2,feature,2,goat farming,1,guide,1,Gurdwara,2,gurmuki,1,guru nanak dev ji,2,health,1,host,1,infographics,2,internet,7,investment,6,japji sahib,1,lafzan da pul,1,laugh,1,maths,1,mba,1,music,3,nasa,1,punjabi language,2,punjabi site,1,real estate,1,sex,2,sky,1,sms,1,Software,8,song,2,space,1,technology,11,video,4,website,1,ਅਜਾਦੀ,2,ਅਨਾਮ,1,ਐਸ ਐਮ ਐਸ,1,ਐਹਕਾਂਰ,1,ਐਮ. ਬੀ. ਏ .,1,ਇਹਸਾਸ,1,ਇਕ,1,ਇਕ ਕਰੋੜ,2,ਇੰਟਰਨੈੱਟ,4,ਇਮਾਨਦਾਰੀ,3,ਸੰਗੀਤ,3,ਸਚ,2,ਸੰਪਤੀ,3,ਸ਼ਰਾਬ,1,ਸਲਾਹ,6,ਸਾਇਟ,4,ਸਿਹਤ,9,ਸਿਖਿਆ,13,ਸਿੱਖਿਆ,20,ਸਿਟੀਬੈਂਕ,1,ਸੁਰਖਿਆ,2,ਸੈਕਸ,9,ਸੋਫਟਵੇਯਰ,6,ਕਪੜੇ,1,ਕੰਪਿਉਟਰ,9,ਕਮਾਈ,3,ਕਰੋਧ,3,ਕਾਮਵਾਸਨਾ,1,ਕਿਵੇਂ,2,ਖਰਚ,2,ਖੋਜ,1,ਖੋਜ ਇੰਜਨ,1,ਗੱਲਤੀ,3,ਗਿਆਨ,8,ਗੀਤ,3,ਗੁਗਲ,7,ਗੁਗਲ ਅਰਥ,1,ਗੁਰੂ,1,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ,2,ਗੁਰੂਦਆਰਾ,2,ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ,1,ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ,1,ਗੂਗਲ,3,ਗੂਗਲ ਅਰਥ,1,ਘੜੀ,1,ਘਾਟਾ,1,ਚੰਡੀਗੜ,1,ਚੀਨ,1,ਚੋਰ,1,ਚੋਰੀ,1,ਟਕਨੀਕ,4,ਤਕਨੀਕ,7,ਤਿਉਹਾਰ,1,ਦੁੱਖ,2,ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ,2,ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ,1,ਧੰਨ,7,ਧਰਮ,4,ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ,2,ਪੰਜਾਬ,4,ਪੰਜਾਬੀ,51,ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ),6,ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਇਪਿੰਗ,3,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸੀ,2,ਪਟਿਆਲਾ,2,ਪਰਦੁਸ਼ਣ,1,ਪੜਾਈ,11,ਪਾਕਿਸਤਾਨ,1,ਫਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭ,1,ਬਕਰੀ,1,ਬਰਮਗਿਆਨੀ,4,ਬਰਮਚਾਰਿਆ,2,ਬਰਮਚਾਰੀ,1,ਬਲਾਗ,3,ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ,2,ਬਲੋਗ,4,ਭਗਤ ਸਿੰਘ,1,ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ,1,ਭਾਸ਼ਾ,2,ਭਾਰਤ,3,ਭੋਜਨ,1,ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ,1,ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ,1,ਮਨ,3,ਮਨ ਪੰਸਦ,4,ਮਾਇਆ,3,ਮੇਰਾ,1,ਮੋਹ,1,ਮੋਬਾਇਲ,2,ਯੂਐਸਏ,2,ਰਸੀਦ,2,ਰਿਸ਼ਵਤ,1,ਲਫਜਾ ਦੇ ਪੁਲ,1,ਲਾਭ,4,ਲਾਲਚ,1,ਲੇਖ,17,ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ,1,ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ,1,ਲੇਖਾਂਕਣ,4,ਲੇਖਾਵਿਧੀ,2,ਲੋਭ,3,ਵਪਾਰ,22,ਵਾਤਾਵਰਣ,1,ਵਿਚਾਰ,21,ਵਿਡਿਉ,1,ਵਿਤ,3,ਵਿਦਿਆਰਥੀ,3,ਵੈਬ,3,ਵੈਬਸਾਇਟ,6,
ltr
item
ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ): ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰ ਨੂੰ Email or sms ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ
ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰ ਨੂੰ Email or sms ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ
ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ )
https://punjabi.svtuition.com/2009/07/email-or-sms.html
https://punjabi.svtuition.com/
https://punjabi.svtuition.com/
https://punjabi.svtuition.com/2009/07/email-or-sms.html
true
4484984108548563420
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy