ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਟਾਇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

ਮੈਨੂੰ ਲਫਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੁਲਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਵੀ ਹੇਠਾ ਸਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਲਫਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲ - ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ...

ਮੈਨੂੰ ਲਫਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੁਲਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਤਾਂ ਵੀ ਹੇਠਾ ਸਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ -
ਲਫਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲ - ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ Punjabi Typing Tutor

ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਟਾਇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖੋ
1. ਪਹਿਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਇਪ ਕਰਨਾ ਸਿਖੋ ।
asdfgf ;lkjhj = 10 times
qwertr poiuyu = 10 times
zxcvc .,mnbn =10 times
30 days to 60 days practise of above words in english
2. ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਾਉਟ ਆਪਣੇ ਕੰਮਪਿਉਟਰ ਵਿਚ ਪਾਓ
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਾਉਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਸਿਖੋ ।

How to type in punjabi in ms word

3. ਜਦੋ ਤੁਸੀ computer 's control panel ਦੇ region and language button ਤੋ punjabi font install ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤਾ ਫਿਰ computer's task bar show small box in write side where is written EN for english and PA for punjabi , click punjabi and open ms word .
4. ms word ਦੇ ਵਿਚ English type will help you which you have learn above first step

as d f g f ; l k j h j

means

ੋ ੇ ੍ ਿ ੁ ਿ ਚ ਤ ਕ ਰ ਪ ਰ

After this

q w e r t r p o i u y u

means

ੌ ੈ ਾ ੀ ੂ ੀ ਜ ਦ ਗ ਹ ਬ ਹ

z x c v b v . , m n b n

means

ੰ ਮ ਨ ਵ ਨ . , ਸ ਲ ਵ ਲ
ਬਾਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ keyboard ਦੀ Shift key ਦਬਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਜਿਵੇ - ਝ , ਧ , ਘ , ਙ , ਭ , ਔ , ਐ , ਆ , ਈ , ਊ , ਓ , ਏ , ਅ ,ਇ , ਉ ,ਫ ,ਖ , ਥ , ਛ , ਠ , ਂ , ਣ , ੲ , ਲ਼ , ਸ਼ , ।
ਸਿਰਫ ਇਹ Alt key ਦਬਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ।

ਇਗੰਲਿਸ਼ ਦੀ ਟਾਇਪਿੰਗ ਸਿਖੀਆ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਸਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ ।
ਜਿਵੇਂ
" ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ

ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ

ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ

ਅਜ ਕਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ ) ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਟਾਇਪ ਕਰਨਾ ਸਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਟਾਇਪ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਾਲ ਪਤਾ ਦਸ

ਜਾਲ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ
http://punjabirajpura.blogspot.com/

ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਗ ਦਾ ਨਾਂ
ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਡਾਟ ਬਲਾਗਸਪੋਟ ਡਾਟ ਕੋਮ ਰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰਖੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ
ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਜਾਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣਗੇ ਪਰ ਹਾਲੇ internet Explorer ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪਤਾ ਲਿਖੀ । "ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ।

ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਿਖੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਣ ਦਾ ਦੁਜਾ ਤਰੀਕਾ

COMMENTS

http://www.krantikari.org/2017/07/krantikari-ram-parsad-bismil-biography-in-hindi.html
Name

100 ਰੁਪਏ,4,accounting,3,advertisement,2,anaam,2,baba farid,1,corruption,1,cpm,1,education,5,Email or sms,2,feature,2,goat farming,1,guide,1,Gurdwara,2,gurmuki,1,guru nanak dev ji,2,health,1,host,1,infographics,2,internet,7,investment,6,japji sahib,1,lafzan da pul,1,laugh,1,maths,1,mba,1,music,3,nasa,1,punjabi language,2,punjabi site,1,real estate,1,sex,2,sky,1,sms,1,Software,8,song,2,space,1,technology,11,video,4,website,1,ਅਜਾਦੀ,2,ਅਨਾਮ,1,ਐਸ ਐਮ ਐਸ,1,ਐਹਕਾਂਰ,1,ਐਮ. ਬੀ. ਏ .,1,ਇਹਸਾਸ,1,ਇਕ,1,ਇਕ ਕਰੋੜ,2,ਇੰਟਰਨੈੱਟ,4,ਇਮਾਨਦਾਰੀ,3,ਸੰਗੀਤ,3,ਸਚ,2,ਸੰਪਤੀ,3,ਸ਼ਰਾਬ,1,ਸਲਾਹ,6,ਸਾਇਟ,4,ਸਿਹਤ,9,ਸਿਖਿਆ,13,ਸਿੱਖਿਆ,20,ਸਿਟੀਬੈਂਕ,1,ਸੁਰਖਿਆ,2,ਸੈਕਸ,9,ਸੋਫਟਵੇਯਰ,6,ਕਪੜੇ,1,ਕੰਪਿਉਟਰ,9,ਕਮਾਈ,3,ਕਰੋਧ,3,ਕਾਮਵਾਸਨਾ,1,ਕਿਵੇਂ,2,ਖਰਚ,2,ਖੋਜ,1,ਖੋਜ ਇੰਜਨ,1,ਗੱਲਤੀ,3,ਗਿਆਨ,8,ਗੀਤ,3,ਗੁਗਲ,7,ਗੁਗਲ ਅਰਥ,1,ਗੁਰੂ,1,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ,2,ਗੁਰੂਦਆਰਾ,2,ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ,1,ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ,1,ਗੂਗਲ,3,ਗੂਗਲ ਅਰਥ,1,ਘੜੀ,1,ਘਾਟਾ,1,ਚੰਡੀਗੜ,1,ਚੀਨ,1,ਚੋਰ,1,ਚੋਰੀ,1,ਟਕਨੀਕ,4,ਤਕਨੀਕ,7,ਤਿਉਹਾਰ,1,ਦੁੱਖ,2,ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ,2,ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ,1,ਧੰਨ,7,ਧਰਮ,4,ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ,2,ਪੰਜਾਬ,4,ਪੰਜਾਬੀ,51,ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ),6,ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਇਪਿੰਗ,3,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸੀ,2,ਪਟਿਆਲਾ,2,ਪਰਦੁਸ਼ਣ,1,ਪੜਾਈ,11,ਪਾਕਿਸਤਾਨ,1,ਫਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭ,1,ਬਕਰੀ,1,ਬਰਮਗਿਆਨੀ,4,ਬਰਮਚਾਰਿਆ,2,ਬਰਮਚਾਰੀ,1,ਬਲਾਗ,3,ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ,2,ਬਲੋਗ,4,ਭਗਤ ਸਿੰਘ,1,ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ,1,ਭਾਸ਼ਾ,2,ਭਾਰਤ,3,ਭੋਜਨ,1,ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ,1,ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ,1,ਮਨ,3,ਮਨ ਪੰਸਦ,4,ਮਾਇਆ,3,ਮੇਰਾ,1,ਮੋਹ,1,ਮੋਬਾਇਲ,2,ਯੂਐਸਏ,2,ਰਸੀਦ,2,ਰਿਸ਼ਵਤ,1,ਲਫਜਾ ਦੇ ਪੁਲ,1,ਲਾਭ,4,ਲਾਲਚ,1,ਲੇਖ,17,ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ,1,ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ,1,ਲੇਖਾਂਕਣ,4,ਲੇਖਾਵਿਧੀ,2,ਲੋਭ,3,ਵਪਾਰ,22,ਵਾਤਾਵਰਣ,1,ਵਿਚਾਰ,21,ਵਿਡਿਉ,1,ਵਿਤ,3,ਵਿਦਿਆਰਥੀ,3,ਵੈਬ,3,ਵੈਬਸਾਇਟ,6,
ltr
item
ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ): ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਟਾਇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਟਾਇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ
ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ )
https://punjabi.svtuition.com/2009/02/blog-post_8417.html
https://punjabi.svtuition.com/
https://punjabi.svtuition.com/
https://punjabi.svtuition.com/2009/02/blog-post_8417.html
true
4484984108548563420
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy