-->

ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋ ਸਿਖਿਆ

March 17, 2017
1. ਅੱਜ ਮੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਲਗਾ | ਅੱਜ ਮੈ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਜਬ ਫੋਨ ਚਲਾਨ ਲਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ...Read More

ਮੈਂ ਰੋਜ ਜੋ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਹੈ |

March 13, 2017
ਅੱਜ  ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਚਬਾਉਣਾ ਸਿਖਿਆ  ਹੈ ? ਮੈ ਅੱਜ ਡਾਕ੍ਟਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ |  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ...Read More
Powered by Blogger.