-->

ਬੈਂਕ ਫਾਇਨਾਨਸ

February 10, 2010
ਬੈਂਕ ਫਾਇਨਾਨਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬੈਂਕ ਫਾਇਨਾਨਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ । ਬੈਂਕ ਫਾਇਨਾਨਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਕ...Read More

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਇੰਜਨ

February 02, 2010
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਨੰਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ । ਇਹ ਖੋਜ ਯੰਤਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਜੋ...Read More
Powered by Blogger.