-->

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ) ਮੁਫਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੇਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ - ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ

January 23, 2010
ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਬਲੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ) ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਤੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਇਮੇਲ ਵਿਚ ਪੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਅਪਣੀ ਇਮੇਲ ਆਈ . ਡੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਕ...Read More

ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ

January 19, 2010
ਬਚਤ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਰਖਣਾ ਤਾਂ ਓਖੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਬਚਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ...Read More

ਹੁਣ ਯੁਟਯੁਬ ਦੇ ਵਿਡਿਉ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਚਲਾਉ

January 15, 2010
ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇਨਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿਡਿਉ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੋਫਟਵਿਯਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਟੋਟਲ ਵਿਡਿਉ ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ ਨੂੰ ਇਨਟਰਨੈਟ ਤੋ ...Read More

ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

January 14, 2010
ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ...Read More
Powered by Blogger.