-->

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਣ ਦੇ ਲਾਭ

September 22, 2009
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਇਕਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ...Read More

ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੁਤੇ ਦੀ ਪੁਛ

September 10, 2009
ਮੈਂ ਭਰਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਤੇ ਦੀ ਪੁਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਏ ਸਿਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੀ Nahi ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜੇਕ...Read More
Powered by Blogger.