-->

ਸਚ

July 19, 2009
ਸਚ ਇਕ ਤਪਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਪਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਪਸਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖ ਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸ...Read More

ਬਚਿਆ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਾਇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

July 14, 2009
ਪਿਆਰੇ ਸਾਥਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀ ਚਹਾਉਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾ ਗੰਦੀਆ ਸਾਇਟਾ ਦੇਖ ਕਿ ਅਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਇਕ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ...Read More

ਬਕਰੀ

July 11, 2009
ਬਕਰੀ ਇਕ ਪਾਲਤੁ ਪਸ਼ੁ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਹੀਰਣਾ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿਚੋ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਕ ਬਕਰੀਆ ਦੀਆ 300 ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਨਸਲਾ ਪਾਪੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਜਾਰਾ ਸਾਲ...Read More

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ

July 07, 2009
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤਰਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜ ਅਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਕੀ ਦੀ ਮ...Read More

ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹਤਵ

July 06, 2009
ਖੁਦ ਦੀ ਕਮੀਯਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਐਨ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਹਾਉਦਾ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਕੰਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਦੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੇ ਮਨ...Read More

ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਜੀਤੋ

July 04, 2009
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਜੀਤ ਲੈਦੇ ਹਨ ਹਰ ਪਰਸਿਥਤੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵਿ ਗੁਸੇ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣਿ...Read More

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ

July 03, 2009
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿ ਵਿਆਕਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪ...Read More

ਬਰਮਚਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਤਵ

July 03, 2009
ਬਰਮਚਾਰਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਤੋ ਦੁਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਰਮਚਾਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾ...Read More
Powered by Blogger.