-->

ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚ ਫਰਕ

May 29, 2009
ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਰ ਝੂਠ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਹਿਰ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੂੱਖ ਆਤਮੀਕ ਤੋਰ ਤੇ ਪੁਰੀ ...Read More

ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋ ਕਮਾਂ ਰਹਿਆ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ

May 20, 2009
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੁਣ ਵਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਂ ਰਹੀਆ ਹਨ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੋਰ ਐੰਡ ਟੈਕਨੋਲਜੀਸ ਇਸ ਨੇ ਆਇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਖ...Read More

ਲਫਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਗਲ ਬਾਤ

May 12, 2009
ਅਜ ਮੈਂ ਇਕ ਸਮਸਿਆ ਕਰਕੇ ਲਫਜਾ ਦੇ ਪੁਲ ਦੈ ਬਲਾਗ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੋ ਇਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਦੋ ਮੈ ਉਨਾ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਗਲ ਕੀਤੀ...Read More
Powered by Blogger.