-->

ਓਰਕੁਟ ਕੀ ਹੈ

February 08, 2009
ਓਰਕੁਟ ਇਕ ਓਨਲਾਇਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਤਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । Orkut ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਵਾਰਾ ਸ...Read More

ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

February 08, 2009
ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚੋ ਕੁਝ ਦੀ List ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕਿਕਰਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਅਸੂ...Read More

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ

February 07, 2009
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - 1. ਇਮਾਨਦਾਰੀ 2. ਸਚਾਈ 3. ਨੇਕਦਿਲੀ 4. ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 5. ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ 6. ਨਿਮ...Read More

ਰਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਦੇ

February 07, 2009
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ ਵਿਚ ਬਸ ਲਾਭ ਜਾ ਹਾਨਿ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਪੜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪਰ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿ ...Read More

ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

February 07, 2009
ਪਿਆਰੇ ਸਾਥਿਓ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੁਰੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈੰ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ । ਗ...Read More

ਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਭਜਾਇਏ

February 07, 2009
ਡਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆੰ ਸਭ ਤੋ ਵਡਿਆ ਕੰਮਜੋਰਿਆਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹੈ ਜਦੋ ਤਕ ਡਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੈ ਉਦੋ ਤਕ ਅਸੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਜਿਥੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਆਤ...Read More
Powered by Blogger.