-->

ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਅਸੂਲ

October 31, 2008
ਜੀਵਨ ਅਸੂਲਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਢੰਗਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ...Read More
Powered by Blogger.