ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿ ਜੂਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ

ਪਿਆਰੇ ਸਾਥਿਓ,

ਜੇ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਮੈ ਇਹੀ ਕਹਾਂ ਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿ ਜੂਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲ ਉਸ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਲਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਇਸ ਜੁਏ ਵਿਚ ਤਬਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋ ਚੰਗੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਟ ਤਾਂ ਗਉਆ ਪਾਲਣਿਆ ਹੀ ਹਨ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕਿ ਗਉ ਨੂੰ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੀਦੰਗੀ ਅਮਰਿਤ ਪਿਲਾਉਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੋ ਜੀ ।

Comments

panth said…
Bilkul sahi ji , karobar oh kar jis vich , siraf anpane hi nah sago gareeb loka da vi bhala vove ,