ਗੁਗਲ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਇਨਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾਸਰਚ ਇਜਨ ਤੇ ਇਮੇਲ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਗੁਗਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਇੰਨਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਗੁਗਲ ਨੇ ਫਾਇਬਰ ਓਪਟੀਕਲ ਬਰੋਡਬੈਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 100 ਗੁਣਾ ਤੇਜ ਇਨਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇਗੀ ।


ਇਸ ਦੇ ਪਰੋਡਕ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਗਲ ਇਨਟਨੈਟ ਉ ਵੀ ਤੇਜ ਗਤੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵਾਗਾ

Comments