ਬਲੋਗਿੰਗ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਜੇ ਤਕ ਪਹੁਚਾਉਣਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜਕਲ ਬਲੋਗਿੰਗ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਸਾਡੀ ਅਪਣੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਵਧ ਜਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋ ਅਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੁਸ ਕਰਿਏ ।
ਇਕ ਯੁਨੀਵਰਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਰਿਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋ ਹਟ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਨਸ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰਖਦੇ ਹਨ  ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਵਿਆਂ ਨਵਿਅਆਂ ਕਾਢਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਅਜ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਸ਼ੋਪ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਇਅ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਇਮੇਜ ਇਕ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਵਿਚ ਦੀਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਕਿਉਕਿ ਇਨਟਰਨੈਟ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦ ਦੇਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉਤੇ ਪਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਹਿਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਮੈਟ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੋਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਿਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਦੀ ਵਿਅਖਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ

ਨੋਟ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋ ਵਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋ ਵਧ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

ਤੁਸੀ ਅਜਾਮਾਉ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਅਸਲੀ ਦੋਲਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਛਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਗਾ ।

ਤੁਸੀ ਵਿ ਅਜ ਤੋ ਬਲੋਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਬਲਕੁਲ ਫਰੀ  at http://www.blogger.com/  ਤੇ ।

Comments